Capablanca, Jose Raul - Thomas, George Alan
Ramsgate schev (Ramsgate), 1929


52.f6
[52.g6 Bh4 53.Rxh4 Ke7 54.Rh7+ Ke8 55.f6 a5 56.Ke5 b5 57.Kd6 a4 58.Rh8#]
52...Be1 53.g6
[53.Rh8+ Kf7 54.Kf5 Bg3 55.g6#]
53...Bg3 54.Rh8#

1-0